Rzeczoznawcy pomog�!

Kfz-Gutachter helfen!

Wypadek drogowy - Niemcy, Austria, Szwajcaria, UE
Verkehrsunfall - Deutschland, �sterreich, Schweiz, Europ�ische Union

Car Accident in Germany, Austria and EU


+49 (0) 160 3388333 (Z Niemczech)

+48 600 920 920 (Z Polski)

+41 445 863 644 (z Szwajcarii)

+31 404 021 055 (z Holandii)

+43 660 6433533 (z Austrii)

Wypadek Samochodowy, Kolizja drogowa, adwokat, odszkodowanie powypadkowe.

Wypadek samochodowy w Niemczech

Kalkulacja szk�d i wycena auta po wypadku i kolizji drogowej.

Wyp�ata odszkodowania na podstawie opinii technicznej rzeczoznawcy


Z powodu niedok�adnych, b��dnych lub nawet nieobiektywnie wykonanych kalkulacji szk�d powypadkowych i wycen warto�ci pojazd�w zdarza si�, �e poszkodowani w niezawinionych wypadkach drogowych trac� tysi�ce z�otych lub euro. Zdarza si� bowiem, �e rzeczoznawcy samochodowi (w tym r�wnie� niezale�ni) lub rzeczoznawcy z towarzystw ubezpieczeniowych mog� wykona� swoj� prac� nie do ko�ca dok�adnie i fachowo lub, g��wnie ze wzgl�du na posiadany zakres wiedzy, mog� pomin�� istotne szczeg�y zwi�zane z przedmiotowym zdarzeniem drogowym.

Przez b��dnie i niedok�adnie wykonane opinie techniczne osoby poszkodowane nie orzymuj� pe�nej kwoty nale�no�ci przys�uguj�cych im z tytu�u odszkodowania, a co za tym idzie uwa�aj� � w potocznym rozumieniu �, �e zak�ady ubezpiecze� automatycznie oszcz�dzaj� na tym ka�dego roku miliony z�otych/euro.

Zgodnie z naszym za�o�eniem i wieloletnim do�wiadczeniem zawodowym wy��cznie dok�adna i w pe�ni obiektywna opinia techniczna rzeczoznawcy samochodowego powinna sta� si� podstaw� do okre�lenia m.in. zakresu powsta�ej szkody i ustalenia wysoko�ci kwoty odszkodowania wyp�acanego za szkody poniesione w poje�dzie. Oznacza to, �e osoba poszkodowana mo�e (i powinna) otrzyma� nale�ne jej odszkodowanie na podstawie rzetelnej i wykonanej z najwy�sz� dok�adno�ci� powypadkowej opinii technicznej rzeczoznawcy samochodowego.

Ocena techniczna wykonana przez do�wiadczonego, kompetentnego i niezale�nego rzeczoznawc� specjalizuj�cego si� w opiniowaniu szk�d mi�dzynarodowych jest bardzo cz�sto jedyn� prawid�owo wykonan� dokumentacj�, ustalaj�c� mi�dzy innymi rzeczywisty zakres powsta�ej szkody oraz jej warto��.

Warto zaznaczy�, i� za ka�d� (w tym b��dnie wykonan�) opini� techniczn� odpowiada prawnie wy��cznie rzeczoznawca samochodowy dokonuj�cy kalkulacji - w przeciwie�stwie do rzeczoznawcy (eksperta) zatrudnionego w towarzystwie ubezpieczeniowym, za b��dy kt�rego bardzo cz�sto odpowiedzialno�� ponosi w�a�nie ubezpieczyciel.

WYCENA SZK�D (kosztorysy napraw)


Zgodne z naszym wieloletnim do�wiadczeniem zawodowym w zakresie opiniowania szk�d Polak�w w Niemczech i Niemc�w w Polsce, najcz�ciej spotykanymi w kalkulacjach napraw (kosztorysach naprawy) samochod�w s� nast�puj�ce nieprawid�owo�ci:


1) zani�one lub niew�a�ciwe (nieaktualne) stawki roboczogodzinowe warsztat�w samochodowych i/lub zak�ad�w blacharsko-lakierniczych 
2) ogl�dziny pojazdu wykonane zbyt szybko, a co za tym idzie niedbale i niewystarczaj�co dok�adnie  
3) b��dne decyzje dotycz�ce nieuznawania uszkodze� powsta�ych na skutek zdarzenia (wypadku i kolizji) lub ich nast�pstw 
4) narzucenie w kosztorysie naprawy prac niezgodnych z ukierunkowaniami producenta pojazdu
5) brak w kosztorysie naprawy wyszczeg�lnienia prac niezb�dnych do wykonania fachowej i prawid�owej naprawy uszkodzonego pojazdu

 

Wycena warto�ci pojazdu

Zgodne z naszym wieloletnim do�wiadczeniem w bran�y rzeczoznawczej najcz�ciej spotykanymi w wycenach warto�ci pojazd�w (wycena warto�ci auta) s� nast�puj�ce nieprawid�owo�ci:


1) wycena warto�ci auta wykonana wy��cznie na podstawie informacji systemowych czy te� katalog�w - bez brania pod uwag� rzeczywistej i aktualnej sytuacji na rynku regionalnym poszkodowanego
2) brak dok�adnego i niezb�dnego oszacowania wyposa�enia dodatkowego pojazdu
3) b��dnie wyliczane i narzucenie warto�ci korekt


Nasze mo�liwo�ci, wiedza techniczna oraz wieloletnie do�wiadczenie zawodowe mo�e niew�tpliwie pom�c Pa�stwu w sprawach dotycz�cych niezawinionych wypadk�w samochodowych powsta�ych w Polsce, Niemczech i Austrii lub innym kraju Unii Europejskiej, a tak�e w innych sprawach dotycz�cych szk�d AC, techniki motoryzacyjnej lub ruchu drogowego.


Zapraszamy !

MOTOEXPERT e.K.

 


wiedza, profesjonalizm i do�wiadczenie

tanio i bezgot�wkowo

Szybkie wykonanie zlecenia